obliczenie przychodów i rozchodówKsięga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów jest ewidencją księgową, która zawiera informacje o prowadzonych przez przedsiębiorstwo operacjach gospodarczych, zapisanych w formie uproszczonej. W jej ramach księgowane powinny być: wszystkie przychody firmowe, potwierdzenia zakupu towarów handlowych i produktów niezbędnych do prowadzenia działalności, związane z zakupami koszty uboczne, wynagrodzenia, a także wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązane są osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy. Taka forma ewidencjonowania dotyczy także spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

 

Usługi Biura Rachunkowego VerSus w zakresie prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów

W ramach prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zajmujemy się:

  • sprawdzeniem dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
  • ewidencjonowaniem dokumentów i zdarzeń gospodarczych w PKPiR;
  • prowadzeniem rejestrów VAT;
  • prowadzeniem obowiązkowych ewidencji;
  • sporządzaniem deklaracji podatkowych (PIT, VAT);
  • ustalaniem wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT;
  • sporządzeniem rocznego zeznania podatkowego.